EN
כל הקטגוריות
EN

מסננים

מסנן השמן דלף זמן קצר לאחר התקנתו? ודא שהמסנן הנכון היה

מאת לי צ'ניו / hcfire360 נוֹבֶמבֶּר

(א) בדוק כי אטם האיטום הישן הוסר מלוח הבסיס של הרכבת המנוע והלוח אינו פגום או מעוות.
(ב) וודא שהמסנן הותקן כהלכה עם אטם איטום חדש.
(ג) בדוק כי הברגה הברגה אינה פגומה או רפויה.